loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) İhale İlanı

2. ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DETAYI

İşin Adı 4 KISIM 39 KALEM TEZGAH YEDEK PARÇA MAL ALIMI

İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN         

İdare Adı : 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü

Adres : 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Sanayi Mah. Osman Kavuncu Bulvarı Kömür Tevzi Sok.

Telefon : +903523302918

Faks : +903523366085

Elektronik Posta Adresi : erkan.kaya@msb.gov.tr         

Malın Niteliği ve Türü YEDEK PARÇA

Malın Miktarı 39 KALEM

Mal Teslim Yeri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Taşınır Dayanıklı Mal Saymanlığı

Mal Teslim Tarihi Alımı yapılacak olan malzemeler sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Erken teslim kabul edilebilecektir.

İhale Yeri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Sanayi Mh.Osman Kavuncu Bulvarı No:190/1 38060 - Kocasinan / Kayseri

İhale Tarihi 06.06.2023 10:30

İhale İlanı Metni

2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün (KAYSERİ) ihtiyacı için 4 KISIM 39 KALEM TEZGAH YEDEK PARÇAMAL ALIMI , 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun istisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan  24 Ağustos 2021 tarihli ve 4416 karar numaralı Cumhurbaşkanı kararının  7.1.ğ maddesine göre doğrudan temin usulü ile yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:23DT475404

1-İdarenin

a) Adresi:

SANAYİ MH.OSMAN KAVUNCU BULVARI N0:190/1 38060 KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası:3523302918 - 3523209383

c) Elektronik Posta Adresi:

erkan.kaya@msb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

https://www.msb.gov.tr/Ihale/IhaleGrup/8
2-İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı:

4 KISIM 39 KALEM TEZGAH YEDEK PARÇAMAL ALIMI

b) Teslim tarihi:

Alımı yapılacak olan malzemeler sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Erken teslim kabul edilebilecektir.
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:

2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Sanayi Mh.Osman Kavuncu Bulvarı No:190/1 38060 - Kocasinan / Kayseri

b) Tarihi ve saati:06.06.2023  10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.3. Standart formlarda yer alan teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli, 
4.1.4.Standart formlarda yer alan yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecek Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki görevliler belgesi4.1.5. Şekli ve içeriği ilanda belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.
4.1.6. Şekli ve içeriği ilanda belirlenen geçici teminat.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında     % 15 (yüzde on beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ayrıca MSB ilan sitesinden veya   2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı / Kayseri adresinden bedelsiz alınabilir.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Sanayi Mh. Osman Kavuncu Bulvarı No:190/1 38060 - Kocasinan / Kayseri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz)  takvim günüdür. 
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
11.Diğer hususlar:

11.1.İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

11.2. İhale konusu işe ait  her türlü ödeme malzemenin muayene ve kabul işlemlerine  ait gerekli  evrakların tamam olması koşulu ile ilgili ekonomik kodundan ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest  bırakılan ödenek çerçevesinde 2'nci Ana Bkm. Fab. Md.lüğü Mly.Büt. Kısmınca tahakkuka bağlanarak, 1’nci Kom. Tug. Saymanlık Müdürlüğünce ödemesi yapılacaktır

11.3 Geçici teminat teklif edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

        Kesin Teminat; Sözleşme bedeli üzerinden yüzde %6 oranında alınacaktır.

11.4. Alım komisyonu tarafından ilk fiyatlar üzerinden fiyat görüşmesi yapılacaktır.

12.Bu alım usulünde; kısım bazında teklife açık olup; birim fiyat üzerinden, kısım içerisinde geçen tüm kalemlere teklif verilecektir.

/Content/Upload/Ihale/Docs/39%20KALEM%20YATAY%20%C3%87%C4%B0ZELGE.xls

/Content/Upload/Ihale/Docs/Birim_Fiyat_Teklif_Cetveli_DT_M%20(23)(1).docx

/Content/Upload/Ihale/Docs/%C4%B0HT%C4%B0YA%C3%87%20L%C4%B0STES%C4%B0(46).xlsx

/Content/Upload/Ihale/Docs/STANDART%20FORM(89).doc

/Content/Upload/Ihale/Docs/YEN%C4%B0%20DO%C4%9ERUDAN%20TEM%C4%B0N%20S%C3%96ZLE%C5%9EME(33).doc        

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü

b.Telefon Numarası: +903523302918

c.Fax Numarası: +903523366085

d.Elektronik Posta adresi: erkan.kaya@msb.gov.tr