loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı İzmir Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı “Paraşüt (Tandem Paraşüt Sistemi)” Alımı Hk.

PARAŞÜT (TANDEM PARAŞÜT SİSTEMİ) ALIMI

JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(BORNOVA/İZMİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI


İhale Kayıt Numarası: 2024/474244
İşin Adı: Paraşüt (Tandem Paraşüt Sistemi) Alımı
İhale Türü - Usulü: Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : İZMİR J.TED.MRK.K.LIĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421
SOKAK NO:1 35040
b) Telefon ve faks numarası : 2324794806-4790021 - 2324793180
c) Elektronik posta adresi : mustafapamukcu@jandarma.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Paraşüt (Tandem Paraşüt Sistemi) (2 Adet)
b) Teslim [yeri / yerleri] : Ankara Jandarma Ana Depo K.lığı -Etimesgut / ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin İmzalanmasını Takip Eden Günden İtibaren 1-
300 (Birtireüçyüz) Takvim Günü İçerisinde Defaten Teslim
Edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : İzmir Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 2 No.lu İhale
Komisyon Başkanlığı – Bornova/İzmir
b) Tarihi ve saati : 22.05.2024 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler :
4.1. Bu alım 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (b) bendine istinaden çıkarılan 14/02/2019 tarihli
ve 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen usul ve esasların 13’üncü maddesinin 1’inci
fıkrasının (a) bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye katılma şartları, istenilen
belgeler ve yeterlilik kriterleri ile ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
(İsteklinin Anonim Şirketi olması halinde Pay Defteri ile birlikte sunulacaktır),
4.1.4. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.5. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu
veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.6. Bu Şartnamenin ekinde yer alan 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9’uncu maddesinde
belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.7. İstekliler ihale teklif dosyası içerisinde, bu şartnamenin ekinde yer alan idare ve Mal/Hizmet
alımına ait hiçbir bilgi ve belgeyi ifşa etmeyeceğine ilişkin yazılı tedarik taahhütnamesi,
4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş
ortaklığı beyannamesi,
4.1.10. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.11. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.1.11.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1. maddesinin (7.1.1.) bendinde
yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına
ait olması halinde, bu ortak idari şartnamenin (7.1.10.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat görüşmesi sonucunda sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yerli malı teklif eden yüklenici lehine fiyat avantajı
uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve temini:
7.1. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, dokümanında belirtilen ihale
saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan
tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)
7.1.1. Verilen teklifler, alımın iptal edilmesi veya zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir
sebeple geri alınamaz veya değiştirilemez.
7.1.2. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen
saatte aynı yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
7.1.3. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
7.1.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
7.2. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. ANCAK, İHALEYE TEKLİF
VERECEK OLANLARIN İDARECE ONAYLI İHALE DOKÜMANINI ALMASI VE GİZLİLİK
TAAHHÜTNAMESİNİ İDAREYE VERMESİ ZORUNLUDUR.
7.2.1. İhale dokümanının görülebileceği yer: J.TED.MRK.K.LIĞI BORNOVA /İZMİR
7.2.2. İhale dokümanının alınabileceği yer: J.TED.MRK.K.LIĞI BORNOVA /İZMİR
7.2.3. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil) : BEDELSİZDİR.
7.2.4. İhale dokümanının uzaktan temin edilmesi: İhale dokümanını İzmir İli dışından temin etmek
isteyen İstekli Olabilecekler, Tedarik Şube Müdürlüğü (0232 479 00 21 / 7324
(eminzengin@jandarma.gov.tr) ile irtibata geçerek “İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form”
ve “ Gizlilik Taahhütnamesi” standart formlarını temin edecektir.
8. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici
teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin
teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10.Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günü olacaktır.
11.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
12.İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel
olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale
saatinden önce iptal edilebilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler idareden herhangi bir hak
talebinde bulunamazlar.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Fiyat üzerinde görüşmeler sonucunda en düşük fiyat teklifini veren isteklinin fiyat teklifi ekonomik
açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.