loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Hukuk

  • GSO ve iştiraklerinin izleyeceği hukuk politikalarını ve yaklaşımlarını belirlemek,
  • Oda ve iştiraklerinin tabi oldukları yasal mevzuata uygun davranmalarını sağlamak,
  • Kurum faaliyetleri ile ilgili hukuki süreçleri yönetmek ve koordine etmek,
  • Oda ve iştirakleri ile ilgili olarak mahkemeler, icra daireleri ve idari makamlardan gelen yazıların cevaplanması ve süreçlerin takibi ile kayıt altına alınması,
  • Oda’nın taraf olduğu, üyeler/çalışanlar, kurum hizmet ve yardımları ile bağlantılı ve üçüncü kişiler ile ilgili dava ve takiplerinin sonuçlandırılması ve bu konularda idari ve yargısal merciler tarafından Kurum’a yapılacak tebligatın gereğinin yerine getirilmesinin sağlanması
  • Vekâletname, taahhütname, sözleşme, şartname, ihtarname, taahhütname, kefaletname ve benzeri hukuki metinlerin hazırlanmasının sağlanması,
  • Dışarıdan hukuk hizmeti alınan hallerde, bu hizmeti sağlayan 3. taraflar ile ilişkilerin yürütülmesi,
  • Mevzuat takibi ve hukuki konularda görüş bildirme,
  • Birimine yönelik yürütülen denetim faaliyetlerinin raporlarının incelenmesi ve gerekli düzeltici, önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi
  • Biriminin faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması
Beste Kayaalp
Beste Kayaalp
Avukat-Yardımcı Uzman
beste.kayaalp@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (176)
+90 (342) 230-1682