loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

SATIN ALMA YÖNLENDİRME KOMİTESİ

GÖREVLERİ

  • Kalite sisteminin ihtiyaç duyduğu her türlü demirbaş, sarf malzemesi ve ambalaj malzemesi satın alımını gerçekleştirmek. Odanın finansman yapısı doğrultusunda hammadde satın alımını yapmak.
  • Onaylı tedarikçi firma araştırması ve değerlendirmesi yaparak onaylı tedarikçi listesi ve onaysız tedarikçi listesi oluşturmak.
  • Sorumluluğu dahilindeki kayıtları tutmak.
  • Görevlerini ifade yetkisini aşan hususlarda Genel Sekretere öneride bulunma yetkisi.
  • Satın alma komisyonu yönetim tarafından belirlenir ve satın alma işleri bu komisyon tarafından yürütülür.
  • Yürürlükteki iş yasası ve çalışma mevzuatının ilgili hükümlerinde belirtilen hukuki ve mali sorumluluklar dışında bu yönetmelikte belirtilen görevleri gereği gibi yerine getirmemekten, yetkisini zamanında ve yerinde kullanmaktan, görevini ihmal etmesi nedeniyle satın alma faaliyetinin belirlenen satın alma hedefine ulaşmamasından ve tespit edilen standartlarda olmamasından, komisyonunda görevli tüm personelin hizmet ve çalışmalarından Genel sekretere karşı sorumludur.
  • Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, önleyici faaliyetleri önermek, Bunları DÖF formuna kayıt ederek Kalite Yönetim Temsilcisine bildirmek,
  • Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,
  • 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
  • Yönetmelikler ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.