loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Strateji, Kalite Sistemleri ve Akreditasyon

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmek ve çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek Kurulan yönetim sisteminin uygulama etkinliğinin ve sürekliliğini sağlamak. Akreditasyon ve Kalite yönetim sistemindeki çalışmaları yürütmek.

GÖREVLERİ 

•GSO ve iştiraklerinin ana yönetim stratejilerinin, Üst Yönetim ile birlikte oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, belirlenen stratejilerin uygulanmasının sağlanması, kısa, orta ve uzun vadeli planlama çalışmalarının yönlendirilmesi ve konsolidasyonu,

•Stratejik planlama çalışmalarının belirlenen takvime uygun ilerlemesinin sağlanması ve takibi

•GSO ve iştiraklerini orta/uzun vadede etkileyecek gelişmelerin düzenli takibi ve ilgili birimlerle paylaşılması,

•GSO ve iştiraklerinin vizyonu, misyonu, politikası, hedefleri ve stratejilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi,

•GSO ve iştiraklerinin stratejik planlarının değerlendirilmesi ve takip edilmesine ilişkin çalışmaların denetlenmesi ve koordine edilmesi,

•Kullanılan kalite dokümanlarının ilgili birimlerle koordineli olarak standartlara uygun hazırlanmasını, kullanımını, izlenmesini ve gerektiğinde revize edilmesini sağlamak,

•Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan dış tetkik çalışmalarını koordine etmek, uygulanmasını sağlamak, sürecin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak,

•Oda ve iştiraklerinin kritik performans kriterlerinin (KPI) düzenli raporlamasını yapmak,

•TOBB Akreditasyon sistemi gereklerinin uygulanması ve denetimlerine ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

•Yıllık akreditasyon öz değerlendirme çalışmasını gerçekleştirmek, tüm birimlerin çalışmaya dahil edilmesini sağlamak, rehberlik etmek, takip etmek ve asli kanıtları TOBB Akreditasyon Sistemine yüklemek,

•Akreditasyon sistemi dahilinde iyi uygulama örneği oluşturabilecek çalışmaları tüm çalışanlarla iş birliği içerisinde belirlemek ve sisteme entegre etmek,

•Yıllık Oda İş Planının hazırlanması,

Melih Demirel
Melih Demirel
Uzman
melih.demirel@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (213)
+90 (342) 230-1682

Ekli Dosyalar