loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

STRATEJİ, KALİTE VE AKREDİTASYON

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütür ve çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vererek Kurulan yönetim sisteminin uygulama etkinliğinin ve sürekliliğini sağlar. Akreditasyon ve Kalite yönetim sistemindeki çalışmaları yürütür.

GÖREVLERİ

 • GSO ve iştiraklerinin ana yönetim stratejilerinin, Üst Yönetim ile birlikte oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, belirlenen stratejilerin uygulanmasının sağlanması, kısa, orta ve uzun vadeli planlama çalışmalarının yönlendirilmesi ve konsolidasyonu,
 • Stratejik planlama çalışmalarının belirlenen takvime uygun ilerlemesinin sağlanması ve takibi
 • GSO ve iştiraklerini orta/uzun vadede etkileyecek gelişmelerin düzenli takibi ve ilgili birimlerle paylaşılması,
 • GSO ve iştiraklerinin vizyonu, misyonu, politikası, hedefleri ve stratejilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi,
 • GSO ve iştiraklerinin stratejik planlarının değerlendirilmesi ve takip edilmesine ilişkin çalışmaların denetlenmesi ve koordine edilmesi,
 • Yıl içerisinde Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantılarının yapılması, (YGG Prosedürüne göre)
 • 3 ayda bir Akreditasyon İzleme Komitesi toplantısının yapılması,
 • Yıl içerisinde ISO 9001:2015 İç Tetkik yapılması, (İç Tetkik Prosedürüne göre)
 • Kullanılan kalite dokümanlarının ilgili birimlerle koordineli olarak standartlara uygun hazırlanmasını, kullanımını, izlenmesini ve gerektiğinde revize edilmesini sağlamak,
 • Birimlerden gelen revizyon taleplerini incelemek, değerlendirmek, ilgili değişiklikleri sisteme entegre etmek ve gerçekleşen değişiklikleri tüm çalışanlara duyurmak,
 • Sistem dokümanlarını tüm çalışanların erişebileceği dijital kalite ortak klasöründe güncel halde bulundurmak ve takip etmek,
 • Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan dış tetkik çalışmalarını koordine etmek, uygulanmasını sağlamak, sürecin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak,
 • Oda ve iştiraklerinin kritik performans kriterlerinin (KPI) düzenli raporlamasını yapmak,
 • TOBB Akreditasyon sistemi gereklerinin uygulanması ve denetimlerine ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek,
 • Yıllık akreditasyon öz değerlendirme çalışmasını gerçekleştirmek, tüm birimlerin çalışmaya dahil edilmesini sağlamak, rehberlik etmek, takip etmek ve asli kanıtları TOBB Akreditasyon Sistemine yüklemek,
 • Akreditasyon sistemi dahilinde iyi uygulama örneği oluşturabilecek çalışmaları tüm çalışanlarla iş birliği içerisinde belirlemek ve sisteme entegre etmek,
 • Kalite güvence sisteminin bir gereği olarak şirket içi kritik iş akışları, prosedür ve talimatları oluşturup işletilmesini temin etmek,
 • Odanın kalite ve akreditasyon çalışmaları ile hizmet verdiği tüm paydaşlarının (çalışanlar da dahil) memnuniyet seviyelerini arttırılmasına destek olmak
 • Birimine yönelik yürütülen denetim faaliyetlerinin raporlarının incelenmesi ve gerekli düzeltici, önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi
 • Yıllık Oda İş Planının hazırlanması,
 • Her yıl Ocak ayında bir önceki yılın Faaliyet Raporlarının birimlerden toplanması
 • Faaliyet Raporlarının değerlendirilmesi ile birlikte Yıllık Oda Faaliyet Raporunun oluşturulması
 • Her yılın Aralık ayında bir sonraki yılın Faaliyet Planlarının birimlerden toplanması (Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda)
 • Biriminin faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması
 • Düzenli olarak Dış Kaynaklı Dokümanların takip edilmesi ve Dış Kaynaklı Doküman Listesinin güncel tutulması,
 • Her yıl Kalite El Kitabı, Yönetici El Kitabı ve Üye El Kitabının revize edilmesi,
 • Her yıl Odalar arası kıyaslama çalışmalarının yapılması,
Elif Berdo
Elif Berdo
Yönetim Kalite Temsilcisi – Akreditasyon Sorumlusu
elif@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (213)

Ekli Dosyalar