loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İÇ DENETİM

GÖREVLERİ

 • GSO ve iştiraklerinde; iç ve dış mevzuat ile uluslararası genel kabul görmüş denetim standartları ve ilgili yönetmelikler ışığında GSO Yönetim Kurulu adına denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
 • Yönetim Kurulu tarafından talep edilen konularda araştırma faaliyetlerinde bulunmak, denetim, inceleme ve soruşturmaları yerine getirmek,
 • Yıllık denetim çalışma programının hazırlanmasını, bütçelenmesini ve sistematik bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • Finansal, idari, iç tüzük vb. konulardaki talimat ve prosedürler doğrultusunda denetim usul ve esaslarının kontrolünü sağlamak,
 • Kurum hedefleri doğrultusunda her birim için belirlenmiş olan performans göstergelerini incelemek, sonuçlarının ve başarı/başarısızlık sebeplerini raporlamak,
 • Birimlerin faaliyetlerine yönelik düzeltici, önleyici, iyileştirici ve geliştirici mahiyette önerileri kapsayan programlı ve/veya program dışı denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek,
 • Denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulması halinde uzman kişilerden bilgi ve görüş almak,
 • Çalışma sonuçlarını (faaliyet raporları) Yönetim Kurulu’na yıllık veya daha sık aralıklarla raporlamak,
 • Faaliyet raporlarının; önemli denetim bulguları, tavsiyeler ve denetlenen birimin onaylanmış çalışma planlarında, işgücü planlarında ve bütçesinde meydana gelen önemli sapmalar ve bunların nedenleri konusunda bilgilendirici mahiyette olmasını sağlamak.
 • Mesleki gelişmelerin ve yasal düzenlemeleri takip etmek.
 • İç denetim faaliyetlerini TOBB Akreditasyon sistemine uygun olarak yürütmek.