loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Üyelerin Yükümlülükleri

1. KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT :
Üyenin odaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler odaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak kaydı silinmek suretiyle odadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınır. 

Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların yıllık aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır.

Yıllık aidatın bir defada (30 Haziran son ödeme tarihine kadar) veya iki taksitte (30 Haziran ve 31 Ekim son ödeme günleridir) Odamız veznesine yatırılması gerekmektedir. 

2. MUNZAM AİDAT :
Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur. 

Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır. 

Munzam aidatın bir defada (30 Haziran son ödeme tarihine kadar) veya iki taksitte (30 Haziran ve 31 Ekim son ödeme günleridir) Odamız veznesine yatırılması gerekmektedir. 

Aidatlarını düzenli olarak yatırmayan üyeler Oda hizmetlerinden yararlanamazlar. 

3. DURUM DEĞİŞİKLİĞİ :
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca; "Odalara kayıt olan üyelerin, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanunu'na göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır." 

Bu nedenle Odamıza kayıtlı üyelerimizin, Hakiki Şahıslarda meydana gelen ünvan, adres, iştigal konusu değişiklikleri, Hükmi Şahıslarda meydana gelen Şirket anasözleşmesini kapsayan değişiklikleri ivedi bir şekilde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. 

Özellikle adres, telefon, faks ve e-posta değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda üyelere ulaşım mümkün olamamakta, bundan dolayı yayınlar, iç ve dış ticarete ilişkin duyurular, toplantı ve çeşitli etkinlikler hakkında bilgilendirme yapılamamaktadır.

Durum değişikliği ile ilgili evraklar Dilekçe ve Formlar bölümünde yer almaktadır.