loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

SİCİL İŞLEMLERİ

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 23. maddesinde "Oda Gelirleri" ve 26. maddesinde "Odalarda belge bedelleri ve ücretler" başlığı altında Odaların verecekleri hizmetler ve bu hizmetlere karşılık alacakları ücretlerin nasıl belirleneceği açıklanmıştır. Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı Oda Yönetim Kurullarının teklifi, Oda Meclislerinin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur.

Vergi dairesi kaydınızı kapattığınızı gösteren Vergi Mükellefiyet Durum Belgesi ile başvurulması ve varsa aidat ödemelerinin kapatılmasından sonra oda kaydınızın silinmesi mümkündür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 50. maddesi, Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 52. maddesi ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9. maddeleri uyarınca şube olarak kayıt olmanız gerekmektedir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9. maddesi ikinci fıkrasına göre; Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu kanunun uygulanması bakımından şube sayılır ve Odalara kayıt olmak zorundadır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. maddesine göre; Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.

 

Merkezi veya şubelerinden en az birisi Gaziantep sınırları içinde bulunan ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre sanayici sayılan firmaların Odamıza kayıtları zorunludur.

1.6.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun sanayicilik ve Odalara kayıt yükümlülükleri ile ilgili bölümleri aşağıda yer almaktadır:

01.06.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 5. maddesine göre; Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır.

Ancak;

Seri halinde hazır elbise üretmeyen terziler, fabrika halinde işletilmeyen fırınlar, lokantacı, elbise temizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan satmayıp perakende olarak doğrudan doğruya tüketiciye satan kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi işletmeler,

Şehir, kasaba ve köylerdeki su temizleme, arıtma, süzme ve dağıtma tesisleri,

İşlemek üzere, üretimleri nev’inden hariçten ham madde almamaları şartıyla, arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla bitki, hayvan veya hayvan mahsullerinin, bizzat yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yerler,

Üniversiteler, meslek liseleri ve benzeri okulların üretim yapan atölye ve lâboratuvarları, meslek kursları ve cezaevlerindeki atölyeler gibi öğretim ve eğitim amacıyla işletilen yerler,

Doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı teşkilâtına bağlı olarak çalıştırılan askerî sanayi müesseseleri,

Sanayici sayılmazlar.