loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

YERLİ MALI BELGESİ

Odamızca hazırlanan Yerli Malı Belgelerinin TOBB tarafından onaylandığı bilgisi, firmaların Odamız kayıtlarında yer alan telefon numarasına bildirilmektedir.

Yerli Malı Belgesine başvurularak, belge yenilenmelidir.

Eksperin, YMB başvurularında kapasite raporuna benzer şekilde, gidip işyerinde YMB başvurusu yapılan ürünü yerinde görmesi zorunlu.

YMB hazırlandığı anda önemli olan Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinin geçerli olup olmadığıdır. Sürelerinin bitimine 1 gün kalmış olsa bile Yerli Malı Belgesine 1 yıllık süre verilmektedir.

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki adreslerin uyuşması gerekir.

Yurt içi üreticiden alınan ve doğalgazdan veya petrolden üretilen elektrik giderleri yerli girdi olarak kabul edilir. Buna karşılık, ithalatçıdan/dağıtıcıdan alınarak kullanılan doğalgaz ve petrol ürünleri ise, ithal girdi olarak değerlendirilir. Örneğin ; Bir firma doğalgazı ısıtma amacı için kullanıyorsa ısıtma gideri ithal girdi olarak ele alınacaktır. Ancak doğalgazdan elektrik üretip bu elektriği kendi üretiminde kullanıyorsa elektrik yerli girdi olarak ele alınacaktır.

Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılır, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilir. Eğer girdi sanayi sicil belgesine sahip bir işletme tarafından üretilmiş ve sanayi sicil belgesinin üretim konusu bölümünde yer almışsa yerli girdi olarak yerli girdi hesaplamasına dahil edilir.

İthal makine ve teçhizata ilişkin amortisman giderlerinin ithal girdi olarak dikkate alınması gerekecek mi? Amortismana tabi sabit kıymetlerin iktisap tarihlerinin çok geniş bir zaman dilimine yayılması ve mamul maliyetine giden amortisman giderlerinin her bir makine-teçhizat bazında ayrılmasının zorluğu nedeniyle, amortisman giderlerinin tamamının yerli girdi olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bu konuda Tebliğ Madde-7 (5) ve Uygulama Usul ve Esasları Madde 15 (5) aşağıdaki gibidir. “Her ürün için ayrı ayrı belge verilebileceği gibi, aynı grupta bulunan birden fazla ürün için tek Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir. Bu durumda her bir ürün ile ilgili bilgiler Yerli Malı Belgesi’nde yer alır.” Bu maddenin anlamı; Yerli Katkı Oranları aynı olan ürün gruplarına tek belge verilebileceği gibi, ayrı ayrı da verilebilir. Ancak farklı yerli katkı oranı veya farklı ürün koduna sahip olan ürünlerden her birine ayrı belge verilir.

Tebliğde açık bir şekilde “İthal girdi tutarının hesaplanmasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır” ibaresine yer verilmiştir.

Tebliğe göre üretilmeyen ürüne belge düzenlenemez.

Üretim faaliyetleri ile ilgili olmakla birlikte, belli bir mamulün maliyetine doğrudan yüklenemeyen işçilik giderleridir. (Örneğin; Üretim departmanı bakım yöneticilerinin ücretleri, üretim departmanı bakım personeli ücretleri, fabrika binası bekçisi veya güvenlik personeli ücretleri gibi.)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği eki Tek Düzen hesap Planına göre 632- Genel Yönetim Giderleri kapsamına giren aşağıdaki giderler genel giderlerdir. “İşletmenin genel yönetimi fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle ya da satılan mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi, resim ve harçlar amortisman giderlerinden oluşur.”

Sürekli denetimlerde esas olarak son üç aylık geçici vergi dönemi verilerinin kullanılması gerekir. Ancak, son üç aylık geçici vergi dönemi beyannamesi henüz verilmemişse bir önceki geçici vergi dönemi verilerinin de kullanılabilmesi gerekir. Bu hesaplamanın yapılabilmesi için 3A,3B,3C ve 3D Yerli Katkı Oranı hesap Cetvellerinin doldurulması gerekir.

Gaziantep Sanayi Odası Web sayfasındaki Yerli Malı Belgesi başvuru dilekçesi, taahhütname, yerli katkı oranı hesap cetvelleri,  TOBB dekontu ile birlikte Odamıza başvuru yapılmaktadır. Odamıza başvuru işlemi yapılırken Odaya rapor için yatırılacak ücret yatırılır. Yerli Malı Belgesi için Sanayi Dairesi bölümüne başvuru yapılmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

13.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 29118 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları

Yerli Malı Belgesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde üretilen ürünlerin yerlilik oranlarını göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

İhalelerde fiyat avantajı sağlamaktadır.

Yerli Malı Belgesi; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, üretilen ürünün adı, markası, PRODCOM/GTİP kodunu ve yerli katkı oranı bilgilerini içerir.

Yerli Malı Belgesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren ve onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olan bir belgedir ve her yıl yenilenir.

Yerli malı düzenlenecek firmaların, onaylı ve geçerlilik süreleri devam eden kapasite raporları ve Sanayi Sicil Belgesi’nin ve yerli malı belgesi alınacak ürün/lerin bu belgelerde üretim kısımlarında bulunması gerekir.