loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesini

Sayın Üyemiz,

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin 27.07.2020 sayılı resmi gazete kararı ile ; doğal kaynaklar e çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin güçlendirilmesi ,kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımın yaygınlaştırılması , yürütülmekte olan kırsal kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir.

Bu kapsamda 01/01/2021-31/12/2025 tarihleri arasında kırsal alanda ekonomik , sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek gelirleri arttırmak ve farklılaştırmak amacıyla ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerini kapsamaktadır. 

Desteklenecek olan yatırım konuları ve nitelikleri; tarımsal ürünlerin işlenmesi ,kurutulması, dondurulması ,depolanması ve paketlenmesi ,tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ,yenilebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya lisansız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler ,su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi ,paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar vb. konuları kapsamaktadır.

Yatırımcılar bu karar kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları konularında ülke genelinde her proje kabul döneminde 1 adet proje başvurusu bulunabileceklerdir. Bu karar kapsamında belirtilen yatırım konularının uygulanacağı iller, nitelikleri ve bütçeleri tebliğ ile belirlenecektir.

Konuyu bilgilerinize sunarız.